DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STUDIO MELANIE PARKER

In dit document zijn onze algemene voorwaarden vermeld. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen tussen partijen. Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Studio Melanie Parker, bereikbaar via [email protected].

  1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Onder opdrachtnemer in deze voorwaarden wordt verstaan: Studio Melanie Parker.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand na dagtekening geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 In het geval een aanbod ook betrekking heeft op de kosten van inschakeling van derden of aanschaf van goederen bij derden, kunnen deze derden vroegtijdig hun aanbod intrekken en daarmee eindigt ook het aanbod van Studio Melanie Parker. Indien een dergelijk geval zich voordoet zal Studio Melanie Parker, de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

1.4 Voor goederen geldt een aanbod zolang de voorraad strekt.

1.5 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeen gekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering c.q. uitvoering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen of uitvoeren van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden voor totstandkoming en/of uitvoering ontwerp

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 In het geval de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever het ontwerp zal (laten) uitvoeren en de opdrachtnemer daarvoor goederen bij derden moet inkopen c.q. laten maken, zal de opdrachtgever schriftelijk moeten verklaren akkoord te gaan met de aanschaf c.q. het laten maken van de goederen en de hieraan verbonden kosten te zullen voldoen. Binnen 5 werkdagen na deze schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer een bevestiging per post of e-mail zenden met daarin vermeld de indicatieve totale kosten, inclusief eventueel verschuldigde verzendkosten. De opdrachtnemer dient 50% van het totale bedrag exclusief btw vooraf aan Studio Melanie Parker te voldoen. Uitsluitend na ontvangst van de volledige aanbetaling zal de opdrachtnemer de goederen inkopen c.q. de bestelling plaatsen.

3.4 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

3.5  Studio Melanie Parker is bevoegd om (gespecialiseerde) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.

3.6  Studio Melanie Parker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Ook niet als Studio Melanie Parker het project begeleidt of hierin een managementrol vervult.

4 Gebruik

4.1 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

4.2 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5 Honorarium en bijkomende kosten

5.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

5.3 Indien de opdrachtnemer niet op het afgesproken tijdstip met de uitvoering van het ontwerp kan aanvangen door oorzaken aan de zijde van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de uren die hij/zij niet heeft kunnen werken, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven in rekening brengen bij de opdrachtgever.

6 Betaling                                                                                                                                                  

6.1 Indien na het verstrijken van de betaaltermijn van 14 dagen door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

6.2 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

7 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden.

7.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of de opdrachtnemer niet op het afgesproken tijdstip een aanvang met de uitvoering laten maken.
  3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
  5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
  6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

8.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

8.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

8.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9 Overige bepalingen

9.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

9.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

9.3 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet. bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

9.4  Studio Melanie Parker geeft esthetisch advies over onder andere kleuren, materialen, interieur, indeling en verlichting. Dit advies behelst geen enkele (bouwkundige en/of technische) garantie over de toepassingsmogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het advies rust volledig bij opdrachtgever. Voor eventuele schade veroorzaakt door de uitvoering van het interieuradvies is Studio Melanie Parker niet aansprakelijk.

9.5  Studio Melanie Parker gebruikt haar eigen beelden en foto’s van haar voor promotie doeleinden, op bijvoorbeeld sociale media en haar website. Daarbij zorgt Studio Melanie Parker ervoor dat de identiteit en/of (adres)gegevens van de opdrachtgever niet te herleiden zijn. Mocht u het gebruik van foto’s alsnog liever niet hebben, of u wilt daar bepaalde voorwaarden aan verbinden, laat dit ons dan weten.

9.6  Alle genoemde en gecommuniceerde data in het kader van planning en/of oplevering zijn richtlijnen en geen fatale termijnen.

9.7  Bij personal shopping voor de opdrachtgever, waarbij Studio Melanie Parker in opdracht van opdrachtgever met een bepaald budget interieur inkoopt, daaronder begrepen (maar niet daartoe beperkt) meubels, raamdecoratie, textiel, verlichting en/of accessoires, geldt dat opdrachtgever is gehouden aan dezelfde leverings- en retourvoorwaarden als Studio Melanie Parker. Kortom, als Studio Melanie Parker de items niet kan retourneren volgens de (voorwaarden van de) leverancier, dan is Studio Melanie Parker niet gehouden tot het vergoeden van de kosten. Indien retourneren wel mogelijk is, brengt Studio Melanie Parker daarvoor haar gebruikelijke uurtarief in rekening alsook de redelijke (reis)kosten die gepaard gaan met het retourneren.

9.8 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

10. Intellectueel eigendomsrecht

10.1  Het auteursrecht op de door Studio Melanie Parker verstrekte stukken, bestanden, tekeningen, schetsen, concepten, presentaties en andere bescheiden (“stukken”), rust bij Studio Melanie Parker. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Melanie Parker mogen deze stukken niet worden gedeeld, gebruikt of verwerkt anders dan conform het doel van de overeenkomst op grond waarvan de stukken zijn gemaakt en opgeleverd.

10.2  In geval Studio Melanie Parker toestemming geeft voor het gebruik van de stukken, dient het logo en de bedrijfsnaam van Studio Melanie Parker altijd duidelijk zichtbaar te worden vermeld. De manier waarop de bedrijfsnaam en het logo van Studio Melanie Parker wordt vermeld, wordt voorafgaand aan de publicatie en/of het gebruik afgestemd met Studio Melanie Parker.

Op de hoogte blijven van inspirerende blogs, nieuwe projecten, studio nieuws & interieurtips? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.